Allmänna villkor

1.1 Rumblestrip tillhandahåller tjänster till speditörer och åkerier för att hjälpa dem förbättra sin verksamhet.

1.2 Dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”) gäller för samtliga av Rumblestrips tjänster.

Avtalet” avser allt det som utgör avtalsinnehåll mellan parterna; Tjänsteavtalet, de Allmänna Villkoren, de eventuella bilagor som omnämns i Tjänsteavtalet eller i de Allmänna Villkoren.

 ”Anslutningspunkt” avser punkten eller punkterna där Rumblestrip ansluter Tjänsten till internet varifrån Kunden kan få tillgång till Tjänsten via en webb- och mobilapplikation.

Dokumentation” avser de eventuella instruktioner eller dokument som Rumblestrip vid var tid tillhandahåller Kunden, till exempel genom publicering på Rumblestrips hemsida och/eller kundsida. 

Fel” avser avvikelser från Tjänstespecifikationen. Fel som beror på omständigheter utanför Rumblestrips kontroll utgör aldrig Fel.

Kunden” avser det bolag som anges i Serviceavtalet som kund. 

Kundens Data” avser all rådata som Kunden eller Rumblestrip, på Kundens vägnar, skickar till Tjänsten eller som skapas i Tjänsten och som inte utgör en del av Tjänsten eller Dokumentationen eller på annat sätt kan anses utgöra Rumblestrips Data.

Rumblestrips Data” avser all data som Rumblestrip adderar i Tjänsten, inklusive data i Dokumentation, funktioner i Tjänsten, index eller annan data. All anonymiserad Kund Data som aggregeras och behandlas av Rumblestrip utgör också Rumblestrips Data.

Tjänsten” avser Rumblestrips plattform som Rumblestrip tillhandahåller som en standardiserad molnbaserad webb- och mobilapplikation. Tjänsten tillhandahålls med olika funktioner beroende på Kundens val enligt vad som specificerats i Tjänstespecifikationen.

Tjänsteavtal” avser den kommersiella överenskommelse mellan parterna där Tjänsten som Rumblestrip ska tillhandahålla Kunden specificeras. Tjänsteavtalet kan vara en beställning från Kunden på Rumblestrips webbplats eller bestå av en offert som Rumblestrip lämnat in och godkänts av Kunden muntligt eller skriftligt, eller ett (digitalt eller fysiskt) undertecknat avtal.

Tjänstespecifikation” avser beskrivning av Tjänsten som finns på Rumblestrips hemsida.

3.1 Rumblestrip tillhandahåller Tjänsten som en standardiserad molntjänst. Tjänsten kan erbjudas med olika funktioner som Kunden kan välja beroende på Kundens behov.

3.2 Kunden kan välja att uppgradera Tjänsten för att kunna använda ytterligare funktioner i Tjänsten. Sådan uppgradering görs av Kunden och till de priser som följer enligt Rumblestrips vid var tid gällande prislista.

3.3 Under förutsättning att Kunden fullgör sina betalningsförpliktelser och att Kunden använder Tjänsten i enlighet med detta Avtal, ges Kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar och tidsbegränsad rätt att använda Tjänsten i enlighet med villkoren i Avtalet.

3.4 Rumblestrip förbehåller sig rätten att göra förbättringar, tillägg och ändringar av Tjänsten.

3.5 Tjänsten ska anses levererad när Rumblestrip gör Tjänsten tillgänglig på Anslutningspunkten.

3.6 Om Kunden väljer att använda den version av Tjänsten som Rumblestrip tillhandahåller gratis, tillhandahålls Tjänsten utan att Rumblestrip har några åtaganden, garantier och ansvar gällande Tjänsten mer än att ge Kunden tillgång till Tjänsten. Alla villkor i Avtalet som till sin natur inte är tillämpliga på gratisversioner av Tjänsten ska inte gälla.

4.1 Rumblestrip ska tillhandahålla Tjänsten på ett professionellt, tekniskt kompetent och fackmannamässigt sätt samt i enlighet med Tjänstespecifikationen.

4.2 Om Tjänsten inte uppfyller vad parterna har kommit överens om enligt Avtalet ska Rumblestrip, inom skälig tid då så är praktiskt möjligt, åtgärda Fel som Kunden reklamerat utan onödigt dröjsmål från det att Kunden upptäckt ett Fel. Rumblestrips skyldighet att åtgärda Fel gäller inte om avhjälpandet skulle medföra olägenhet och stora kostnader för Rumblestrip som är oskäliga i förhållande till Felets betydelse för Kunden. Skulle Rumblestrip inte korrigera Felet utan onödigt dröjsmål, och detta påverkar Kunden väsentligt, har Kunden rätt att säga upp Avtalet i enlighet med vad som anges i punkt 9.3 a).

4.3 Rumblestrip ansvarar inte för ändringar och modifieringar av Tjänsten eller dess inställningar som uppstår på grund av förändringar hos Kunden.

5.1 Kunden ska betala för Tjänsten enligt vad som har avtalats i Tjänsteavtalet.

5.2 Om inget annat överenskommits är Kunden ansvarig för följande:

a) att underhålla och uppdatera all utrustning, programvara och internetanslutning som är nödvändig för att ansluta till samt använda Tjänsten (såsom dator, surfplatta och/eller mobiltelefon);

b) att tillhandahålla nödvändig information och data till Rumblestrip som är nödvändiga för att Rumblestrip ska kunna tillhandahålla Tjänsten; och


c) att inte låta någon tredje part som inte specifikt nämns i Tjänsteavtalet använda Tjänsten.

5.3 Kunden får inte kopiera, modifiera, bearbeta eller skapa derivataverk, kopiera, ”reverse engineer” eller på annat sätt försöka upptäcka någon källkod till, tilldela, underlicensiera eller överföra någon rättighet i Tjänsten, data i Tjänsten eller en del därav.

5.4 Om Kunden inte efterlever villkoren enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från att Rumblestrip underrättat Kunden om den bristande efterlevnaden är Rumblestrip berättigad att stänga av och/eller upphöra att tillhandahålla Tjänsten till dess att rättelse har vidtagits. Kunden ska hålla Rumblestrip skadelös för alla kostnader och krav som härrör från Kundens användning av Tjänsten i strid med villkoren i Avtalet.

6.1 Tjänsten får inte användas (i) för något olagligt eller annat syfte som den inte är avsedd för, inklusive att överföra, ladda upp eller lägga upp datavirus eller andra skadliga filer eller koder; (ii) på något sätt så att Tjänstens funktionalitet försämras, eller på ett sätt som skadar eller stör Rumblestrips övriga kunder eller deras användning av Tjänsten; (iii) på ett sätt som kan uppfattas som kränkande på något sätt; eller (iv) på något annat sätt som rimligen kan förväntas påverka Rumblestrip eller Tjänsten negativt eller negativt påverka goodwill, namn eller rykte för Rumblestrip eller Tjänsten.

6.2 Kunden är ansvarig för följande:

a) att följa gällande lag vid användning av Tjänsten; och

b) att följa gällande användarriktlinjer och användningsrestriktioner samt begränsningar som anges i Tjänstebeskrivningen, Dokumentationen eller andra instruktioner från Rumblestrip angående användningen av Tjänsten. 

7.1 Rumblestrip tillhandahåller Tjänsten ”as is” och ”as available”, om inget annat har överenskommits mellan parterna.

7.2 Rumblestrip kan göra uppdateringar och utföra underhåll av Tjänsten då Rumblestrip finner det lämpligt.

7.3 Rumblestrips ansvar för tillhandahållandet av Tjänsten i enlighet med vad som anges i denna punkt 7 utgör Rumblestrips totala åtagande och ansvar när det gäller tillgänglighet, support och underhåll i förhållande till Kunden.

8.1 Kunden ska betala det pris för Tjänsten som är i enlighet med Rumblestrips från tid till annan gällande prislista. Om parterna avtalat om priset i Tjänsteavtalet gäller istället sådana priser.

8.2 Avgifterna för Tjänsten betalas i efterskott en (1) månad i taget. Kunden kan när Avtalet ingås välja att betala med ett kreditkort eller välja att betala med faktura i vilket fall den första fakturan skickas i samband med att Tjänsteavtalet ingås. Betalning av fakturor ska ske inom trettio (30) dagar från fakturans utfärdande om inte annat skriftligen avtalats.

8.3 Rumblestrip har rätt att justera priserna, om inte annat överenskommits i Tjänsteavtalet. Rumblestrip ska meddela Kunden om sådan prisjustering sextio (60) dagar innan justeringen börjar gälla, vilket ger Kunden sextio (60) dagar att göra invändningar. Om Kunden motsätter sig prisjusteringen har Kunden rätt att säga upp Avtalet i enlighet med vad som sägs i avsnitt 9.

8.4 Om Kunden är sen med betalningen eller om betalningen är ofullständig har Rumblestrip rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) och en påminnelseavgift och/eller inkassoavgift i enlighet med tillämplig lag.

8.5 Om betalning inte är Rumblestrip tillhanda inom tio (10) dagar från det datum då en skriftlig betalningspåminnelse skickades till Kunden, har Rumblestrip, utöver andra tillgängliga medel enligt Avtalet, rätt att (i) omedelbart stänga av Tjänsten och/eller (ii) säga upp Avtalet med omedelbar verkan i enlighet med punkt 4.

9.1 Om parterna inte har kommit överens om något annat börjar Avtalet att gälla när Tjänsteavtalet har ingåtts (till exempel genom att Kunden godkänt Rumblestrips erbjudande) och löper i en (1) månad.

9.2 Om parterna inte har kommit överens om något annat kan Kunden säga upp Avtalet i slutet av varje avtalsperiod genom att skriftligt meddela Rumblestrip om uppsägning trettio (30) dagar före förnyelsen. Om det inte sägs upp förnyas Avtalet automatiskt, med en (1) månad i taget.

9.3 Varje part har rätt att saga upp Avtalet med omedelbar verkan om:

a) den andra parten har gjort sig skyldig till ett väsentligt brott mot Avtalet och inte vidtar full rättelse av sådant brott inom trettio (30) dagar från att den andra parten har lämnat skriftlig underrättelse därom; eller

b) den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, är föremål för företags­re­kon­struktion, ställer in sina be­talningar eller på annat sätt skäligen kan antas ha kommit på obestånd.

9.4 Rumblestrip har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan i händelse av att Kunden bryter mot sina skyldigheter enligt avsnitt 6 eller punkt 5, eller i det fall att Rumblestrip inte kan tillgodose Kundens begäran om ändringar av de dokumenterade instruktionerna om behandling av personuppgifter.

9.5 När Avtalet har löpt ut eller annars har upphört att gälla, oavsett anledning, ska Kunden omedelbart upphöra med all användning av Tjänsten och båda parter ska returnera eller radera sådan information som omfattas av sekretess i enlighet med avsnitt 10inklusive Dokumentation.

9.6 Rumblestrip ska, efter Kundens skriftliga begäran, återlämna Kundens Data i ett allmänt accepterat format som Rumblestrip väljer. Kunden ska ersätta Rumblestrip för de rimliga kostnader Rumblestrip kan ha för återlämningen.

10.1 Rumblestrip ska alltid hålla all Kundens Data hemlig och ha implementerade rutiner för att säkerställa att alla anställda och konsulter som kan komma åt sådan information är bundna av sekretess.

10.2 Båda parterna förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande offentliggöra eller på annat sätt utlämna sådan information om den andra partens verksamhet som rimligen kan antas vara att betrakta som konfidentiell med undantag för:

a) information som är eller blivit allmänt känd utan att mottagande part har brutit mot detta Avtal;

b) information från tredje man utan sekretessåtagande som är allmänt känd för den mottagande parten;

c) information som utan sekretes­s­åtagande var känd för mot­tagande part innan mottagandet från utlämnande part;

d) utlämning eller användning av information som krävs enligt lag, förordning eller av tillsyns­myn­dighet. Vid sådan utlämning, ska den utlämnande parten, om möjligt, meddela den andre parten innan sådan utlämning sker; eller

e) utlämnande som sker till rådgivare som i sin tur är bundna av sekretess.

10.3 Information som part har angivit ska vara konfidentiell ska alltid vara att betrakta som konfidentiell information.

10.4 Varje part ansvarar för sina respektive underleverantörers, konsulters och anställdas iakttagande av denna sekretessklausul. Sekretessåtagandet enligt denna klausul gäller under avtalstiden samt även för en period om tre år efter det att Avtalet har upphört att gälla.

11.1 Tjänstens säkerhet och tillförlitlighet är av yttersta vikt för Rumblestrip. Rumblestrip ska vidta tillräckliga och lämpliga säkerhetsåtgärder och tillhandahålla Tjänsten i enlighet med sedvanliga säkerhetsstandarder.

11.2 Kunden ska säkerställa en säker hantering av inloggningsuppgifter som används för att komma åt Tjänsten, lösenord och liknande och hålla lösenord och inloggningsuppgifter konfidentiella. Kunden ska omedelbart informera Rumblestrip om någon på Kundens sida får obehörig åtkomst till Tjänsten, eller om Kunden på annat sätt får kännedom om sådan obehörig åtkomst.

11.3 Kunden är ensamt ansvarig för att upprätthålla säkerheten i sin egen IT-miljö, såsom driftsmiljö, nätverk och applikationer. Tjänsten kan kräva en viss version av webbläsare eller operativsystem för att Tjänsten ska fungera och/eller för att dess mobilapplikation ska kunna laddas ner.

11.4 Kunden är även ansvarig för säkerheten, noggrannheten, kvaliteten och lagligheten gällande Kundens Data.

12.1 Inom ramen för fullgörandet av sina åtaganden enligt detta Avtal kommer Rumblestrip att behandla personuppgifter för Kundens räkning. Inom ramen för sådan behandling är Kunden personuppgiftsansvarig och Rumblestrip personuppgiftsbiträde.

12.2 Parterna har för detta ändamål ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal.

12.3 Rumblestrip kan komma att använda Kundens Data i aggregerad eller anonymiserad form för statistiska ändamål och för tjänsteutveckling, till exempel för att vidareutveckla och förbättra Tjänsten.

13.1 Kunden behåller äganderätten till alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Kundens Data. Under avtalstiden kan Rumblestrip använda Kundens Data och data relaterad till Kundens användning av Tjänsten, för att kunna utveckla Tjänsten eller på annat sätt tillhandahålla Tjänsten på bästa möjliga sätt.

13.2 Rumblestrip eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsten, Rumblestrips Data och Dokumentationen (inklusive, utan begränsning till, sådan utveckling eller förbättring som genomförs specifikt på uppdrag av Kunden) däri ingående programvara och källkod.

13.3 Rumblestrip ska (upp till och med ansvarsbegränsningarna i avsnitt 14) ersätta Kunden för skada som Kunden lider vid eventuella anspråk från tredje man (utomstående) på grund av intrång i sådan tredje mans immateriella rättigheter.

13.4 Rumblestrips skyldighet att hålla Kunden skadelös enligt detta avsnitt 13 gäller endast under förutsättning att Kunden:

a) utan onödigt dröjsmål skriftligen underrättar Rumblestrip om krav som riktats mot Kunden;

b) tillåter Rumblestrip att kontrollera försvaret och ensamt fatta beslut i alla då relaterade förlikningsförhandlingar; och

c) agerar i enlighet med Rumblestrips instruktioner och samarbetar med och bistår Rumblestrip i den utsträckning som Rumblestrip skäligen begär.

13.5 Om det slutgiltigt fastställs eller kommer till Rumblestrip kännedom att ett intrång i tredje mans immateriella rättigheter föreligger kan Rumblestrip välja att antingen:

a) tillförsäkra Kunden en fortsatt rätt att använda Tjänsten;

b) ändra Tjänst så att intrång inte längre föreligger;

c) ersätta Tjänsten, eller del därav, med annan motsvarande tjänst vilken inte gör intrång; eller

d) avsluta eller tillfälligt upphöra att tillhandahålla Tjänsten och, med avdrag för Kundens skäliga nytta, återbetala av Kunden erlagd avgift för Tjänsten, utan ränta.

13.6 Om Kunden använder Tjänsten i strid med villkoren i detta Avtal, ska Kunden ersätta Rumblestrip för alla skador som orsakats av ett sådan användning.

13.7 Rumblestrip har rätt att fritt använda den know-how, yrkeskunskap, erfarenhet och kompetens som Rumblestrip förvärvar genom eller i samband med tillhandahållandet av Tjänsten.

13.8 Rumblestrips skyldigheter enligt detta avsnitt 13 är villkorade av att Kunden uteslutande har använt Tjänsten i enlighet med villkoren i Avtalet.

13.9 Detta avsnitt 13 utgör Rumblestrips totala ansvar gentemot Kunden för intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

14.1 Ingen part är under några omständigheter ansvarig för (i) indirekta skador, följdskador eller skador relaterade till böter eller skadestånd, så som skadestånd till tredje man, eller (ii) förlust eller skador, oavsett slag, på grund av verksamhets-, ström- eller nätverksavbrott, förlust av data, vinstbortfall eller förlust av intäkter, sparmedel eller goodwill.

14.2 Rumblestrip ansvarar inte för eventuella beslut som fattas eller åtgärder som Kunden vidtar baserat på Rumblestrips Data eller andra uppgifter som Kunden tillhandahålls i Tjänsten.

14.3 Parts skadeståndsansvar är begränsat till 100% av det belopp som Kunden betalat till Rumblestrip för Tjänsten enligt Avtalet under de tolv (12) månader som ligger i tiden före skadetidpunkten.

14.4 Rumblestrip är inte ansvarig för skador om inte Kunden skriftligen underrättar Rumblestrip därom senast nittio (90) dagar efter att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt den faktiska skadan eller förlusten, dock aldrig senare än sex (6) månader från att skadan inträffade.

14.5 Ansvarsbegränsningen som anges i detta avsnitt 14 gäller inte vid uppsåtligt brott eller grov vårdslöshet.

14.6 Rumblestrip ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av eller ansvarar för funktionaliteten i integrationer som görs med andra tjänster eller system som används av Kunden.

15.1 Vardera part ska befrias från skadeståndsansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal i den utsträckning som fullgörandet förhindras av omständighet som ligger utanför partens kontroll, som t.ex. begränsning i internet eller långsam uppkoppling, strömavbrott, nätverksintrång, lagbud, pandemi, arbetskonflikter, kommunika­tions­bortfall, mobilisering eller militär­inkallelser av större omfattning, förordningar, ransonering av bränsle, varor eller energi samt fel och förseningar i leveranser från underleverantörer som orsakats av någon omständighet utanför partens kontroll förutsatt att den andra parten omedelbart underrättas därom.

15.2 Parterna har rätt att häva Avtalet om force majeure fortsätter eller uppenbarligen kommer att fortsätta i mer än sextio (60) dagar.

16.1 Rumblestrip har rätt att använda sig av underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Avtalet. Rumblestrip ansvarar för underleverantörernas arbete liksom för eget arbete.

16.2 Alla ändringar av detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknas av båda parter med undantag för vad som anges i detta avsnitt 16.

16.3 Om grunderna för Avtalet ändras avsevärt till följd av ändringar i lagar, konstitutioner eller genom myndighetsbeslut, har Rumblestrip rätt att ensidigt ändra Avtalet om Kunden skriftligen meddelas minst tre (3) månader i förväg. Kunden har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om en sådan ändring medför betydande olägenhet för Kunden. Rumblestrip ska i så fall, efter avdrag för vad som varit Kunden tillgodo , betala tillbaka den avgift som Kunden betalat för Tjänsten, utan ränta.

16.4 Rumblestrip kan göra ändringar i de Allmänna Villkor när som helst genom att meddela Kunden om sådan ändring. Om Kunden inte godkänner ändringarna i de Allmänna Villkoren kan Kunden sluta använda Tjänsten och säga upp Avtalet i enlighet med avsnitt 9.

16.5 Det primära kommunikationsmedlet mellan parterna som berör Tjänsten ska vara via det medium som Rumblestrip hänvisar Kunden till.

16.6 Avtalet utgör det fullständiga avtalet mellan parterna i alla frågor som Avtalet avser. Innehållet i detta Avtal och dess tillägg ska ersätta alla tidigare skriftliga eller muntliga åtaganden och åtaganden.

16.7 Respektive dokument som beskrivs i definitionen av Avtalet ska ha inbördes prioritet enligt följande ordning: (i) Tjänsteavtalet, (ii) de Allmänna Villkoren och (iii) eventuella bilagor. Eventuella bilagor ska ha inbördes prioritet i enlighet med den ordning som anges i Tjänsteavtalet (om någon). Obeaktat föregående ska eventuellt personuppgiftsbiträdesavtal alltid ha företräde gällande personuppgiftsbehandling.

16.8 Avtalet får inte överlåtas till tredje man utan den andra partens föregående skriftliga samtycke. Rumblestrip äger dock rätt att överlåta Avtalet till en tredje man om det sker i samband med överlåtelse av Rumblestrips verksamhet eller del därav. Rumblestrip äger även rätt att överlåta Avtalet till bolag inom samma koncern som Rumblestrip.

16.9
Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt detta Avtal eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till detta Avtal ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant hänseende.

16.10 Följande avsnitt gäller även efter detta Avtalets upphörande: 9 (Avtalstid och uppsägning), 10 (Sekretess), 13 (Immateriella rättigheter), 14 (Ansvarsbegränsningar), 17 (Tillämplig lag och tvister).

17.1 På detta Avtal ska svensk lag tillämpas.

17.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

17.3 Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

17.4 Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten. Oaktat vad som nyss sagts ska Rumblestrip alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol.

Last updated: 2021-05-01

Effective date: 2021-05-01